top of page

Thông tin người bán trái phiếu

before-you-call-a-bail-bondsman-banner-1

Ứng dụng:

Để đăng ký với tư cách là Người giữ trái phiếu của Quận Sedgwick, Kansas, bạn phải đọc Quy tắc 303 theo Mục Hình sự của Tòa án Quận Tư pháp số 18, các quy tắc địa phương liên quan đến Quy tắc và Thủ tục Trái phiếu. Để biết danh sách các quy tắc của tòa án, hãy theo liên kết này. Sau khi đọc quy tắc, hãy điền vàođơn đăng ký này cùng với Giấy phép Phát hành Hồ sơ  và gửi lại địa chỉ bên dưới. Để biết thêm thông tin về Bondsman, vui lòng tham khảo trang biểu mẫu của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây .

ĐOẠN VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH TÒA ÁN CẤP HUYỆN

525 N CHÍNH, TẦNG 11

WICHITA, KS 67203

bottom of page