top of page
Gavel

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của Tòa án quận tư pháp số 18 là cung cấp các dịch vụ công bằng và công bằng một cách lịch sự và kịp thời.

Những giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của chúng tôi gắn liền với những người chúng tôi phục vụ và những người mà chúng tôi làm việc

 • Trách nhiệm giải trình

  • Sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình

 • Bình đẳng

  • Công bằng, chính trực và vô tư

 • Người quản lý tốt công quỹ

  • Sử dụng hiệu quả thời gian, tài nguyên và tiền bạc

 • Thanh Liêm

  • Làm điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai đang nhìn

 • Sự đầu tư

  • Đánh giá cao và phát triển tài năng và sáng kiến đa dạng của nhân viên

 • Kính trọng

  • Đối xử với tất cả bằng sự tử tế, phẩm giá và chuyên nghiệp

 • Làm việc theo nhóm

  • Nỗ lực tổng hợp từ nhân viên để đạt được sứ mệnh của chúng tôi

bottom of page