top of page

Thanh toán

Thông tin liên lạc:

Điện thoại: (316) 660-5900

Số fax: 

E-mail: 

Giờ: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Phí Docket

vì 
SEDGWICK COUNTY 
HUYỆN TƯ PHÁP THỨ 18.
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025
LƯU Ý: Số tiền phụ phí vẫn không thay đổi so với những khoản được đánh giá theo Lệnh 65 của Tòa án Tối cao năm 2017.

* KSA 20-3129 cung cấp thẩm quyền cho phí khung bổ sung ở Hạt Sedgwick.  

Để có phiên bản in được, vui lòng bấm vào đây .

Sử dụng các tab bên dưới để thay đổi các phòng ban. 

bottom of page