top of page

Lịch nghỉ lễ

Năm dương lịch 2022 Các ngày lễ
Lệnh hành chính - 2021-CC-130

Căn cứ vào KSA 35-107, và các sửa đổi trong đó, Mục 8.9 của Quy tắc Nhân sự của Tòa án Kansas, và bản ghi nhớ hành pháp do Thống đốc Laura Kelly ban hành vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, những ngày sau đây đã được chấp thuận cho các ngày lễ năm 2022 theo lịch.

Tòa án quận có thể hoãn việc chấp hành kỳ nghỉ nếu kỳ nghỉ đó sẽ cản trở các thủ tục xét xử đang diễn ra.


Theo quyết định của chánh án và sự chấp thuận của người quản lý tư pháp, tòa án quận có thể vẫn mở vào bất kỳ ngày lễ nào được chỉ định ở trên khi tòa án quận địa phương mở cửa kinh doanh và coi đó là một ngày lễ thay thế một ngày lễ do quận chỉ định không được tuân theo. của Chi cục Tư pháp.


Được cấp vào ngày 9 tháng 9 năm 2021. Lệnh này có hiệu lực khi nộp đơn.

Marla Luckert
Chánh án

bottom of page