top of page

Nghề nghiệp

Business Brainstorm

Mở hiện tại:

Cơ hội Việc làm của Chi nhánh Tư pháp Kansas

Nhấp chuộtđây để nộp Đơn.

Phóng viên chính thức của tòa án  -Nhấp chuộtđây để nộp Đơn. (Các ứng dụng sẽ được chấp nhận cho đến khi điền)

Thư Ký Tòa Sơ Thẩm II- Nhấp chuộtđâyđể nộp Đơn. (Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến khi được điền)

Chuyên gia Văn phòng Ủy viên Tòa án - NON IVD- Nhấp chuộtđây để điền vào đơn đăng ký. (Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến khi được điền đầy đủ. Vui lòng gửi đơn đăng ký qua email tới larnn@dc18.org)

bottom of page