top of page

Nộp hồ sơ điện tử - eFlex

Nộp đơn điện tử cho TẤT CẢ Luật Dân sự, Luật Gia đình,  Các trường hợp Giao thông, Hình sự & Vị thành niên là bắt buộc NGAY BÂY GIỜ.

Nộp tài liệu yêu cầu đăng nhập và mật khẩu do Văn phòng quản lý tư pháp cấp. Để yêu cầu một tài khoản mới, hãy nhấp vào đây .

Nếu bạn đã có tài khoản, hãy nhấp vào đây để đăng nhập .

Quận Sedgwick đang tham gia vào chương trình nộp đơn điện tử của Tiểu bang Kansas. Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ điền điện tử trên tất cả các trường hợp mới và hiện có. Xem bên dưới để biết các liên kết đến các tài liệu liên quan.

Cảm ơn bạn,

Văn phòng Thư ký Tòa án Quận

eFiling.jpg
bottom of page