top of page

Sổ sách kế toán

Thông tin liên lạc:

Điện thoại: (316) 660-5900

Fax: (316) 941-5350

E-mail: 

Giờ: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Vị trí:

Tòa án chính số 1  sàn nhà

Chào mừng bạn đến với Sổ sách kế toán

Pay Station.JPG

Thông tin chung:

Vị trí và giờ:

Phòng lưu trữ sổ sách nằm ở tầng 1  của Tòa án Quận Sedgwick.

Giờ làm việc là Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

bottom of page