top of page

Phân khu 11 - Thẩm phán Quentin Pittman 

user.jpg

Vị trí: 
Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 4

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời: 
Luật gia đình

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
Năm 2021

Bộ phận E-Mail:
div11@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

 

Điện thoại: (316) 660-5611
Số fax:     
E-mail: Rita Parrott

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

      

bottom of page