top of page

Phân khu 12 - Thẩm phán Kevin Smith

Kevin_Smith.jpg

Vị trí: 

Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 10

Wichita, KS 67203​

Chuyển nhượng hiện thời:

Tội phạm ​

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2016

Bộ phận E-Mail:
div12@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Kelsie Voss
Điện thoại: (316) 660-5612
Số fax:     
E-mail:  kjvoss@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail: 

Tiểu sử :

      Thẩm phán Kevin Smith hiện là Thẩm phán Phân khu 12 của Tòa án Quận Tư pháp số 18. Ông được bổ nhiệm vào năm 2015 bởi Thống đốc Sam Brownback. Thẩm phán Smith đã hành nghề luật ở Kansas hơn 17 năm.  Thẩm phán Smith bắt đầu sự nghiệp làm luật việc làm với Martin, Churchill, Chartered vào năm 1999. Sau đó, ông cũng là Trợ lý DA cho Quận Sedgwick.  

      Thẩm phán Smith tốt nghiệp cum laude từ Regent Trường Đại học Luật năm 1999.

bottom of page