top of page

Sư đoàn 17  - Thẩm phán Linda Kirby

User.jpg

Vị trí: 
Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 4

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời:
Luật gia đình

 

​​

Được bầu vào Băng ghế dự bị: 
2019

Bộ phận E-Mail:
div17@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Tiana Ruiz
Điện thoại: 316-660-5617
Số fax:     
E-mail:  div17@dc18.org

Phóng viên tòa án


Điện thoại:  
Số fax:     
E-mail:  

Tiểu sử :

      

bottom of page