top of page

Sư đoàn 20 - Thẩm phán Steve Ternes

User.jpg

Vị trí: 
Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 8

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời:
Dân dụng

 

​​

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2013

Bộ phận E-Mail:
div20@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Ashley Hoover
Điện thoại: (316) 660-5620
Số fax:     
E-mail:  ahoover@dc18.org

Phóng viên tòa án

Deanne Besen
Điện thoại: (316) 660-5620 
Số fax:     
E-mail: dbesen@dc18.org

Tiểu sử :

     

bottom of page