top of page

Phân khu 23 - Chủ tọa phiên tòa William Woolley

Woolley_edited.jpg

Vị trí: 
Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 10

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời:
Dân dụng

 

​​

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2001

Bộ phận E-Mail:
div23@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Julie Latney
Điện thoại: (316) 660-5623
Số fax:     
E-mail:  jlatney@dc18.org

Phóng viên tòa án

Cindy Childres, CSR
Điện thoại: (316) 660-5623
Số fax:     
E-mail: cchildre@dc18.org

Tiểu sử :

      Thẩm phán Chủ tọa William Woolley hiện là Thẩm phán Phân khu 23 của Tòa án Quận Tư pháp số 18. Ông được bổ nhiệm vào năm 2001.

      Thẩm phán Woolley theo học tại Đại học Kansas.

bottom of page