top of page

Sư đoàn 26 - Chánh án Jeffrey Goering

User.jpg

Vị trí: 
Tòa án Hạt Sedgwick

525 N. Main Street - Tầng 9

Wichita, KS 67203

Chuyển nhượng hiện thời:
Dân dụng

 

​​

Được bổ nhiệm vào băng ghế dự bị: 
2004

Bộ phận E-Mail:
div26@dc18.org

Trợ lý hành chính tư pháp

Norma Smith
Điện thoại: (316) 660-5626
Số fax:     
E-mail:  njsmith@dc18.org

Phóng viên tòa án

Mary Castaneda, CSR
Điện thoại: (316) 660-5626
Số fax:     
E-mail: mcastane@dc18.org

Tiểu sử :

     

bottom of page