top of page

Thông tin liên lạc:

Điện thoại: (316) 660-5900

Fax: (316) 941-5358

E-mail: 

Giờ: 8:00 sáng - 4:00 chiều

Vị trí:

Tòa án chính tầng 6

Hồ sơ

Quyền truy cập hồ sơ

Có ba cách để truy cập Hồ sơ Tòa án:

  • Ghé thăm Tòa án tại 525 N Main, bộ phận Hồ sơ Tòa án tầng 6 và xem hồ sơ trên máy tính truy cập công cộng

  • Đăng ký Mạng truy cập Người đăng ký Quận Sedgwick - Yêu cầu phí

  • Có được quyền truy cập thông qua Mạng thông tin của Kansas tại trang web của họ www.kansas.gov - Phí bắt buộc
    (Đương dân trực tiêp:
     https://www.kansas.gov/countyCourts )


Mạng Truy cập Người đăng ký Quận Sedgwick và AccessKansas hiện có sẵn tất cả hồ sơ công khai. Tất cả hồ sơ công khai có sẵn tại Tòa án từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều có sẵn quyền truy cập trong phòng giám khảo Tầng 1, đối với các bản in, vui lòng xem Trạm thanh toán ở Tầng 1.

Để biết thêm thông tin về mạng Truy cập Quận Sedgwick hoặc Mạng Thông tin của Kansas, vui lòng theo liên kết này.

bottom of page